Hvordan finder man sig en kæreste Aarhus
Date: 2017-04-20 16:50

Video: Hvordan finder man sig en kæreste Aarhus

Måske er du en af dem, som har en fast partner, og som bare må ud i solen med det vuns, fordi det er så romantisk med blomster der springer ud, is på havnen, solnedgang på tider hvor alle stadig kan være med, de første glas kølig hvidvin, og en hel masse andet dejligt. Så skal du ikke læse med her.

Hvad er olie og hvordan findes den?

Nu har vi lært at beregne omkredsen, men hvad bruges den rent faktisk til, udover matematikopgaver altså.
Ved for eksempel byggerier, er det nødvendigt at vide hvor mange meter ydermur som skal anvendes, for at kunne give et skøn over materialeforbruget.
At kende omkredsen på et bildæk, vil for eksempel også kunne fortælle dig hvor langt bilen kører på én omdrejning (omkredsen), på den måde kan farten beregnes og desuden kan producenten også få en idé om hvor hurtigt dækket slides.
At finde omkredsen er altså en meget grundlæggende beregning indenfor mange områder af matematik.

Kvadratrod - hvordan beregnes det?

Der er også iterative algoritmer, der kan bruges til at finde kvadratroden af et reelt tal. Skal man finde kvadratroden x af en tal a, har man x = &radic a og dermed også x = a/x. Man starter med at gæ tte på et tal x 6 for kvadratroden og finder så den næ ste tilnæ rmelse til kvadratroden som x 7 = (x 6 + a/x 6 )/7. Så ledes fortsæ tter man, idet man finder den næ ste tilnæ rmelse x i+6 ved at bruge den foregå ende x i : x i+6 = (x i + a/x i )/7. Tallene x i vil komme tæ ttere og tæ ttere på den virkelige væ rdi for x = &radic a , nå r i bliver stø rre og stø rre. Man stopper, nå r man har nå et en ø nsket nø jagtighed i resultatet.

Hvordan finder jeg mig selv igen

Hvad er en omkreds? Hvordan finder vi omkredsen på forskellige geometriske former? Og hvad skal vi i det hele taget bruge det til? Det vil vi kigge nærmere på her.

Nå r man har bygget feltet, vender boreriggen tilbage og borer nye brø nde, så der på indvindingsplatformen til sidst er en hel ræ kke brø ndhoveder med borerø r ned i undergrunden. Borerø rene perforeres med små spræ ngladninger, så olien kan sive ind igennem hullerne og op igennem rø ret.

Kvadratroden af et tal k er det tal a, der ganget med sig selv bliver = k, altså a 7 = k. Det er kun i det tilfæ lde, hvor k = 66, at der gæ lder &radic k = k/9.

Skandia A/S, Kay Fiskers Plads 9 | Ø restad | DK-7855 Kø benhavn S CVR nr. 7769 7869
Materialet må ikke gengives uden tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

Nå r det stå r formuleret som indsæ t kvadratroden af 69 på tallinjen , skal du angive stø rrelsesordenen af &radic 69 på den må de, som Duffy angiver i #66. Du skal vise, at du kan vurdere stø rrelsesordenen af tallet, her at det er et sted mellem 8 og 9, ikke, ., over 655, eller negativt. På tallinien kan du markere det ved en streg mellem de to hele tal 8 og 9.

Nå r ja, k er 66. Jeg har tæ nkt helt forkert, hvor fjollet.
Ja, k er 9 , så a må væ re 66, da man skal gange 9 med sig selv.
Men min opgave lyder:

Kvadratroden af 69.
Uden lommeregner, selvfø lgelig. :(

Indvinding af olien
Nå r olieselskabet beslutter sig for at indlede en produktion, fragtes en hel ræ kke platforme ud i Nordsø en. Der er platforme til indvinding af olie og gas, behandling af olie og gas og en beboelsesplatform. Da Nordsø en i forhold til andre have er lavvandet, kan man forsyne platformene med lange ben, der hamres ned i undergrunden. Andre steder, for eksempel i den norske del af Nordsø en, er vanddybderne så store, at man bruger flydende platforme.

Hvordan finder man sig en kæreste Aarhus : Pics. More pics: Hvordan finder man sig en kæreste Aarhus.