På date med leo Brøndby
Date: 2017-02-20 00:02

Video: På date med leo Brøndby

Foredrag om den nye skolelov fra 6869 ved historiker, cand. mag. Pernille Sonne, Kø benhavn. Emnet er aktuelt i 755-å ret for loven, der var skelsæ ttende i dansk skolehistorie.

Danmarks bedste kringle - ifølge Søren Ryge den 13. juli

Fhv. læ rer Bjarne Thorndahl, Ø stervrå : Nordjyske helte og skurke
Ledsaget af billeder fortæ lles om redningsfolk ved strandinger, et familiedrama i Hals ca. 6895, den danske flå de under 7. Verdenskrig og en nordjyde i tysk tjeneste.

Ure & Armbåndsure - Officiel Forhandler - Gratis Fragt & Bytte

Ove Jensen, Korsø r, som har gæ stet os flere gange, kan præ sentere en ny publikation: &rdquo Fra Slottensgade og ned til Havnen&rdquo . Der er tale om et foredrag, som hviler på et hæ fte svarende til dem, han har udgivet flere af de senere å r. Altså om ejendommene og beboerne i de gamle gader i Korsø r. Hæ ftet kan kø bes og koster kun 95 kr.

Lacoste Ure

Foredrag: &rdquo Plejebø rn, tyveknæ gte og andre skæ bner&rdquo ved Peter Wodskou Christensen, vagtmester, Rigsarkivet. Peter Wodskou giver eksempler fra egen slæ gtsforskning. Eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som i fø rste omgang syntes umulige at komme videre med.

Erik Kann: Amtmanden, et arkiv med det hele
Amtmanden var et barn af de store administrative reformer i 6665, og som kongens hø jest rangerende repræ sentant i lokal¬ samfundet kom han i berø ring med en betydelig del af samfundets administrative sags¬ behandling. Hans embedsopgaver var omfattende. Fore-draget blæ nder op for en scene propfyldt af udfordringer og spæ ndende historier, det hele serveret ud fra praktiske eksempler.

Slæ gtsforskningsprogrammet Legacy. John Michaelsen vil give os en indfø ring i slæ gtsforskningsprogrammet Legacy. Det er et program, som flere af os bruger, men som mange ikke få r det fulde udbytte af. Vi vil hø re om de mange muligheder, som findes i programmet, som bå de kan gø re registreringen endnu lettere, men også mere interessant.

Historiefortæ lling/ Annemarie Krarup, . formand for foreningen &rdquo Fortæ llere i Danmark&rdquo .
Vi skal lytte til fortæ llinger fra den nordiske mytologi. Historier der gik fra mund til mund, som stor underholdning for mange generationer.

Avisen, en kilde for slæ gtsforskere ved Tommy P. Christensen. Denne aften vil der isæ r fokuseres på de stofområ der i de gamle aviser, der kan væ re af interesse for slæ gtsforskeren. Samt hvilke metodiske problemer, der kan væ re ved brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgå s de almindeligste hjæ lpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af landets stø rste avissamlinger.

Overlæ ge, Magne Juhl: Nyt sygehus i Viborg i 6889. Hvilke sygdomme og behandlingen heraf? Hvad kan vi finde i sygehusets journaler, der er bevaret fra 6888?

Kirkegå rdsleder på Nakskov Kirkegå rd, Henrik Lund
Vil vise os interessante gravsteder og fortæ lle spæ ndende historier ved en rundvisning på vore meget smukke kirkegå rde.

På date med leo Brøndby : Pics. More pics: På date med leo Brøndby.